Trang chủ Tin tức sự kiện

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :18/05/2023 10:29:02 SA)

Ngày 17/05/2023 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1766/KH-UBND về thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu, với mục tiêu, phạm vi, thời gian thực hiện cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế.

- Góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả chính sách an sinh xã hội cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội.

- Từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách an sinh xã hội đối với người dân, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

- Nâng cao năng lực cho các cán bộ, hiểu biết của người dân về Chính phủ điện tử, quy trình nghiệp vụ giải quyết chính sách và chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

2. Mục tiêu cụ thể

- Bảo đảm đối tượng hưởng chế độ, chính sách an sinh xã hội đúng, đủ, kịp thời và quy trình chi trả đơn giản, phù hợp với từng đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

- Bảo đảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong chi trả chính sách an sinh xã hội.

3. Phạm vi, thời gian thực hiện

- Phạm vi:

Thực hiện thí điểm tại 07 xã, phường thuộc thành phố Lai Châu; tại các xã Mường Than, Phúc Than, Hua Nà, Mường Cang, Mường Kim và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.

- Thời gian thực hiện Bắt đầu từ tháng 01/6/2023 và kết thúc vào 31/12/2023, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm.

4. Nhiệm vụ trọng tâm

-Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, tổ chức cung cấp dịch vụ, các sở, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về thay đổi phương thức chi trả chính sách an sinh xã hội từ phương thức chi trả bằng tiền mặt, thủ công truyền thống sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách đăng ký phương thức nhận chi trả của đối tượng và thông tin cá nhân của đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội để thực hiện việc mở tài khoản.

- Trên cơ sở danh sách đăng ký mở tài khoản, UBND cấp xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn người dân rà soát giấy tờ pháp lý như: Căn cước công dân, Giấy khai sinh, Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ pháp lý khác, bảo đảm đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn có đủ giấy tờ để mở tài khoản cho mình hoặc cho người được ủy quyền.

 - Thực hiện chi trả cho đối tượng: Hằng tháng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thực hiện chi trả vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ngân hàng số đối với các đối tượng có tài khoản cá nhân và đăng ký nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng số.

5. Nội dung cụ thể

- Đối với các đơn vị thực hiện thí điểm

 - UBND nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ trì chỉ đạo rà soát, lập danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội (ASXH) hàng tháng trên địa bàn.

- Công an các xã, phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xong việc xác thực danh sách đối tượng ASXH và cập nhật đồng bộ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

- UBND xã, phường, phối hợp với Công an địa phươnghướng dẫn đối tượng mở tài khoản cá nhân thanh toán.

- Đối với các xã, thị trấn còn lại

- Tiếp tục thực hiện lập danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp ASXH hàng tháng về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hoàn thiện gửi danh sách Công an tỉnh để thực hiện xác thực danh sách đối tượng ASXH và cập nhật đồng bộ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

6. Tổ chức thực hiện

* Sở Lao động -Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, điều phối hoạt động thí điểm; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hướng dẫn, truyền thông và kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả triển khai thí điểm.

- Phối hợpvới UBND các huyện, thành phố, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thí điểm tổ chức truyền thông tới đối tượng về các phương thức chi trả không dùng tiền mặt, hướng dẫn đối tượng đăng ký hình thức nhận chi trả (chi trả qua tài khoản ngân hàng).

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai rà soát, thu thập thông tin về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo nhiệm vụ được phân công quản lý.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo và tổng kết hoạt động thí điểm và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

* Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu

-Chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại ,tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn các đối tượng hưởng chính sách an sinh mở tài khoản thanh toán để nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và thực hiện các giao dịch thanh toán theo quy định.

- Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thông tin tuyên truyền, hướng dẫn triển khai chi trả qua tài khoản cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước.

* Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố và Phòng nghiệp vụ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố cung cấp, rà soát, đối chiếu giữa thông tin công dân trongCơ sở dữ liệu quốcgia về dân cư và dữ liệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội...

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan để cấp tài khoản ASXH và hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt.

* Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và phối hợp việc đảm bảo an toàn thông tin việc trao đổi, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị thực hiện chính sách chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí  truyền  thông  của  tỉnh  và  hệ thống thông tin cơ sở đăng tải các  tin,  bài  tuyên truyền với  nhiều  hình  thức phong phú và đa dạng trên các phương tiện  thông  tin, truyền thông trong việc chuyển đổi từ phương thức chi trả bằng  tiền  mặt,  thủ công truyền  thống  sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt.

* UBND các huyện, thành phố

- UBND huyện Than Uyên và UBND thành phố Lai Châu đôn đốc, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các địa phương được thực hiện thí điểm chi trả, ký hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ và các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động chi trả. Sau 01 tháng thí điểm đề nghị họp tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chi trả không dùng tiền mặt, rút kinh nghiệm.

-Các huyện, địa phương còn lại chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban, ngành và UBND cấp xã, tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp tục tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia việc chi trả không dùng tiền mặt.

  • Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh Tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức và quần chúng Nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh./.
  • Kế hoạch 1766/UBND-VX ngày 17/05/2023

Tin liên quan

Trao tặng quà và chiếu phim tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh(24/09/2023 9:35:08 CH)

100 trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được nhận quà nhân dịp tết Trung thu năm 2023(24/09/2023 9:22:49 CH)

Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Lai Châu năm 2023 tặng 40.000.000 đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.(22/09/2023 2:41:41 CH)

Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/08/2023 8:42:22 SA)

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ cùng các đồng chí lãnh đạo viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh(27/07/2023 9:28:02 SA)

112 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...