Trang chủ Tin tức sự kiện

Sở Lao động - TB&XH ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở
(Ngày đăng :21/11/2022 12:00:00 SA)

Ngày 21/11/2022 Sở Lao động - TB&XH đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở (Kế hoạch số 1708/KH-SLĐTBBXH), với mục tiêu chung: Chuyển đổi số trong các hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2023 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế số, xã hội số; trọng tâm là đổi mới chỉ đạo, quản lý các hoạt động của ngành trên nền tảng số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lao động, người có công và xã hội, cải cách hành chính tích hợp trên cơ sở kết nối, chia sẻ, dùng chung dữ liệu.

Mục tiêu cụ thể:

* Phát triển chính quyền số:

- 80% thủ tục hành chính có đủ điều kiện cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh;

- 70% hồ sơ công việc của Sở, 30% hồ sơ công việc của đơn vị được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước;

- 100% văn bản trao đổi giữa Sở với các cơ quan, đơn vị được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định.

- 30% các hệ thống thông tin của Sở có yêu cầu tích hợp, chia sẻ thông tin được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

- Phấn đấu 50% báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ do UBND tỉnh trên khai trên phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (địa chỉ: https://baocaochinhphu.gov.vn/) được thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng.

- 30% công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 10% công chức, viên chức tham gia khai thác giữ liệu và công nghệ số.

- 20% đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành được định danh điện tử; thông tin của đối tượng an sinh xã hội được số hóa và lưu trữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.

- 20 tài liệu lưu trữ lịch sử và hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

- 10% trở lên hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 30% số cuộc thanh tra pháp luật lao động được thực hiện trên môi trường số; 5% số doanh nghiệp thực hiện tự kiểm tra việc tuân thủ pháp luật lao động trên môi trường số.

* Phát triển kinh tế số, xã hội số:

- 20% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thành phố, thị trấn huyện được chi trả thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- 5% doanh nghiệp lớn thực hiện giao kết hợp đồng với người lao động trên nền tảng hợp đồng lao động điện tử; khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện giao kết hợp đồng với người lao động trên nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

- 10% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các trình độ nghề của Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số. 50% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học và công nghệ mới; triển khai tuyển sinh trực tuyến dựa trên dữ liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Để thực hiện 100% mục tiêu kế hoạch đã đề ra Sở xác định 8 nhiệm vụ, 4 giải pháp (có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Tổ chức thực hiện

* Văn phòng Sở

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch đến các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; khai thác tối ưu các chức năng của phần mềm dùng chung của tỉnh như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý cán bộ, phần mềm quản lý hành chính công và các phần mềm chuyên dùng,…

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chuẩn hóa, điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử theo quy định.

- Cập nhật đưa tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Tham mưu cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao lập dự toán kinh phí thực hiện cùng kỳ dự toán ngân sách hàng năm để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc phạm vi Đề án được giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì; huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án có liên quan và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

* Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

- Tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

- Chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, đề án phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các nội dung Kế hoạch này.

- Cập nhật dữ liệu đầy đủ, kịp thời và khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh và các phần mềm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở triển khai.

- Phối hợp với Văn phòng Sở triển khai, thực hiện hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chủ động bố trí nguồn kinh phí phục vụ việc chuyển đổi số tại đơn vị phù hợp với khung kiến trúc chính quyền điện tử và nội dung của kế hoạch này.

- Phối hợp với Văn phòng cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số trong các hệ thống phần mềm, áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ./.

Tin liên quan

Thăm tặng quà Tết tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh(16/01/2023 2:09:51 CH)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023(16/01/2023 2:40:04 CH)

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu(16/01/2023 2:27:20 CH)

Kết nối đồng bộ giữa đào tạo với giải quyết việc làm trong nước và đưa người lao động tại tỉnh đi làm việc ở nước ngoài(14/01/2023 5:46:55 SA)

Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu trao tặng 100 xuất dụng cụ học tập trị giá 50.000.000 đồng cho 100 trẻ em huyện Tam Đường có hoàn cảnh khó khăn(22/12/2022 5:54:20 CH)

122 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...