Trang chủ Giới thiệu chung Chức năng - nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
(Ngày đăng :06/10/2014 12:00:00 SA)

I. Vị Trí Chức năng

       1. Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

       2. Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – thương binh và Xã hội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn
       1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

      -Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; các trương trình, đề án, dự án, cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở;

       - Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc sở;

       - Dự thảo văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực huộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương  binh và Xã hội thuộc UBND huyện, thị xã theo quy định của pháp luật.

       2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

       - Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

       -  Xây dựng đề án, thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy đinh của pháp luật.

       3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở.

       4. Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp:

       - Tổ chức thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm;

       - Hướng dẫn thực hiện các quy đinh của pháp luật về:

       + Bảo hiểm thất nghiệp:

       + Chỉ tiêu và các biện pháp tạo việc làm mới;

       + Chính sách tạo việc làm tronh các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;

       + tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thị trường lao động

       + Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịc chuyển;

       + Cấp sổ lao đông, theo dõi việc quản lý sử dụng lao đông.

       - Quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật;

       - Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

       5. Về lĩnh vực người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

       - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theo quy định của pháp luật.

       - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

       - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn lao động, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của sở;

       - Hướng dẫn và kiểm tra việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức tập nâng cao tay nghề;

       - Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động dưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; số lượng người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

       - Thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước; hướng đẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

       - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.

       6. Về lĩnh vực dạy nghề

       - tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển dạy nghề ở địa phương sau khi phê duyệt;

       - Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ nghề, chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dậy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật;

       - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi học giỏi nghề cấp tỉnh.

       7. Về lĩnh vực tiền lương, tiền công:

       - Hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; giải quyết chanh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp;

       - Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật.

       8. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tư nguyện:

      - Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện theo thẩm quyền; 
      - Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định;

      - Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

      9. Về lĩnh vực an toàn lao đông:

       - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao đông; tuần lễ quốc gia về an toàn lao đông, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh

       - Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;

      - thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toan lao động theo quy định của pháp luật;

      - Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

     - Chủ trì, phối tổ chức điều tra các vụ tan nạn lao động nghiêm trọng sảy ra trên địa bàn; tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.

      10. về lĩnh vực người có công:

       - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn;

       - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ ở địa phương; quản lý nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn được giao;

      - Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ, thông tin, báo tin về mộ liệt sỹ, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chyển hài cốt liệt sỹ;

       - Tham gia hội đồng giám định y khoa về thương tật và khả năng lao động cho người có công với cách mạng;

       - Quản lý đối tượng và quản lý kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định;

       - Hướng dẫn và tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa; quản lý và sử dụng Quỹ Điền ơn đáp nghĩa của tỉnh theo quy định của pháp luật.

       11. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội:

       - Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;

       - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo; chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và các chương trình, dự án, đề án về trợ giúp xã hội;

       - Tổng hợp, thống kê về số lượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh;

       - Tổng hợp, Thống kê về số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh;

       - Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

       12. Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em:

       - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành

động bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng xã, Phường phù hợp với trẻ em;

       - Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

       - Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

       - Quản lý sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

       13. Về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội:

       - Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phong, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy; phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma túy tại cơ sở tập chung và cộng đồng; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về;

       - Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở giáo dục lao động xã hội (cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện ma túy) trên địa bàn tỉnh.

       14. Về lĩnh vực bình đẳng giới:

       - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đăng giới sau khi được phê duyệt;

       - Hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

       15. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

       16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định của pháp luật.

       17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

      18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với Phòng Lao động – thương binh và Xã hội cấp huyện.

      19. tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, Lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

       20. triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và mọi dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

      21. Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm theo thẩm quyền và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

       22. Tổ chức thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

       23. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND cấp tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

       24. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở quản lý tổ chức, biên chế thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

       25. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp tỉnh.

       26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

Tin liên quan

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ (30/06/2019 10:34:05 CH)

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI(06/10/2014 9:38:09 SA)

269 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...