Trang chủ Giới thiệu chung Chức năng - nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ
(Ngày đăng :27/06/2019 12:00:00 SA)

I. TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

 1. Vị trí và chức năng

a) Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH có chức năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác do Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh quy định.

b) Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu. Thực hiệntự chủ tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

c)Trung tâm Bảo trợ xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được nhà nước cấp kinh phí để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2: Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đối tượng bảo trợ xã hội gồm:

a) Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

b) Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ) thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

c) Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

d) Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

đ) Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

e) Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp: Trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động.

g) Những người không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội nêu tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều này nhưng không có điều kiện sống ở gia đình và có nhu cầu vào sống ở cơ sở bảo trợ xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí.

h) Các đối tượng xã hội khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

2.2. Tổ chức học văn hóa, học nghề.

Trung tâm bảo trợ xã hội bảo đảm cho trẻ em đang nuôi dưỡng được học văn hóa trong các trường phổ thông công lập, dân lập hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc tại trung tâm bảo trợ xã hội; việc học nghề thực hiện theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

2.3. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí

Trung tâm Bảo trợ xã hội trang bị tủ sách, phòng đọc; cung cấp sách, báo, tạp chí, đài, ti vi để đáp ứng nhu cầu về giải trí và thông tin cho các đối tượng; hàng tuần tổ chức hoạt động dạy hát, dạy nhạc hoặc sinh hoạt văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với sức khỏe cho từng đối tượng.

2.4. Nuôi dưỡng

Trung tâm bảo trợ xã hội bảo đảm chất lượng các bữa ăn hàng ngày cho đối tượng nuôi dưỡng. Ngoài chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, cơ sở bảo trợ xã hội huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và tổ chức lao động tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho đối tượng.

2.5. Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP bao gồm:

a) Tư vấn, tham vấn để giải quyết sự căng thẳng về quan hệ, tình cảm và trợ giúp tiếp cận các dịch vụ xã hội; tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi để tìm ra khó khăn và cách thức giải quyết khó khăn; trợ giúp về thức ăn, chỗ ở tạm thời; hỗ trợ khám, chữa bệnh và học tập; trợ giúp học nghề, tìm việc làm, nâng cao thu nhập và vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần;

b) Nâng cao năng lực cho cán bộ liên quan ở cộng đồng, thành viên các gia đình để họ tự giải quyết các vấn đề phát sinh, vượt qua hoàn cảnh khó khăn;

c) Tổ chức các hoạt động trợ giúp cộng đồng, nâng cao năng lực phát hiện vấn đề, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực thông qua các chương trình, dự án; tổ chức thực hiện kế hoạch có sự tham gia của người dân, người cao tuổi, người tàn tật và trẻ em, thúc đẩy cộng đồng phát triển.

2.6. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc trung tâm bảo trợ xã hội; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Lao động –TBXH tỉnh Lai Châu..

2.7. Thực hiện tự chủ về biên chế cán bộ, nhân viên và kinh phí hoạt động theo quy định tạiNghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

3.1. Lãnh đạo trung tâm bảo trợ xã hội: gồm có 01 Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.

3.2. Cơ cấu tổ chức, gồm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Nghiệp vụ;

c) Phòng Dinh dưỡng và tổ chức lao động sản xuất.

Các phòng chuyên môn có 01 trưởng phòng; không quá 02 phó trưởng phòng và các viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ.

3.3. Biên chế: Biên chế của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh Lai Châu giao hàng năm.

II. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu ( gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành, là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước. Trung tâm Dịch vụ việc làm chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động –TBXH tỉnh Lai Châu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việch làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2.2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2.3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

2.4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

2.5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

2.6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

2.7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm

2.8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật

2.9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

3.1. Lãnh đạo Trung tâm:có 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

3.2. Cơ cấu tổ chức:

Các tổ chức được thành lập thuộc Trung tâm gồm: 3 phòng

- Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phòng Đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

Các phòng chuyên môn có 01 trưởng phòng; không quá 02 phó trưởng phòng và các viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ.

3.3. Biên chế:

Biên chế Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở lao động – Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh Lai Châu giao hàng năm.

III. TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

1. Vị trí, chức năng

a) Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở lao động Thương binh và xã hội có chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng; Trung tâm hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1 Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khoẻ, chăm sóc, tư vấn cho đối tượng (kể cả đối tượng tự nguyện) theo quy trình quy định.

2.2 Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm.

2.3 Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng, để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

2.4. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình đối tượng về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng.

2.5. Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp, để đối tượng tự tìm việc làm và tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội.

2.6. Thực hiện các dự án về việc làm, xoá đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho đối tượng.

2.7. Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Trung tâm và khu vực nơi trú đóng của Trung tâm; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Trung tâm.

2.8. Tổ chức quản lý, bảo vệ, gìn giữ trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm.

2.9. Nghiên cứu thực nghiệm mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động.

2.10. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2.11. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2.12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.

 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm: có 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức:

Các tổ chức được thành lập thuộc Trung tâm gồm: 4 phòng

- Phòng Y tế – Phục hồi sức khỏe

- Phòng Bảo vệ – Lao động sản xuất và Dạy nghề

- Phòng Giáo dục – Hòa nhập cộng đồng

- Phòng Tổ chức – Hành chính

Các phòng chuyên môn có 01 trưởng phòng; không quá 02 phó trưởng phòng và các viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ.

3. Biên chế:

Biên chế Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở lao động – Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh Lai Châu giao hàng năm.

IV. TRUNG TÂM ĐÓN TIẾP THÂN NHÂN LIỆT SĨ VÀ ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Vị trí, chức năng

a) Trung tâm Đón tiếp thân nhân liệt sỹ và điều dưỡng người có công với cách mạng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở lao động Thương binh và xã hội có chức năng tiếp đón các thân nhân liệt sỹ từ các địa phương trong cả nước đến thăm viếng và tìm kiếm mộ liệt sỹ tại tỉnh Lai Châu.

b) Tổ chức điều dưỡng hàng năm cho các đối tượng ưu đãi là người họat động cách mạng trước cách mạng tháng 8/1945, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, người họat động cách mạng, hoặc họat động kháng chiến bị bắt, bị địch tuyên án tử hình, tù đày nhiều năm sức khỏe yếu, người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8/1945 có bằng “có công với nước” giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến của tỉnh Lai Châu theo kế hoạch và điều dưỡng của các tỉnh, thành phố trong cả nước đăng ký đến (nếu có nhu cầu) theo chế độ điều dưỡng nhà nước quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tiếp nhận và tổ chức điều dưỡng luân phiên cho các đối tượng là người có công với cách mạng của tỉnh Lai Châu và của các tỉnh khác (nếu có yêu cầu) theo chỉ tiêu của Bộ Lao động - TBXH giao hàng năm cho tỉnh;

b) Thường trực hàng ngày chăm sóc, quản lý, đón tiếp, bố trí ăn nghỉ, hướng dẫn, tư vấn các đoàn đến thăm viếng, tìm kiếm mộ tại nghĩa trang liệt sĩ; Làm thủ tục khai báo đăng ký tạm trú cho các thân nhân trong cả nước đến thăm viếng tại tỉnh Lai Châu;

c) Chăm sóc quản lý nghĩa trang;phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ của các đoàn đại biểu đến viếng;

d) Tiếp nhận, tổ chức an táng hài cốt liệt sỹ do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao;

đ) Khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để làm giám định ADN theo quy định;

e) Bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sỹ, vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên và các công trình khác của nghĩa trang.

f) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

g) Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

h) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm: có 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

 2. Cơ cấu tổ chức:

Các tổ chức được thành lập thuộc Trung tâm gồm: 2 phòng

- Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phòng Chăm sóc sức khỏe

Các phòng chuyên môn có 01 trưởng phòng; không quá 02 phó trưởng phòng và các viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ.

3. Biên chế:

Biên chế Trung tâm đón tiếp thân nhân liệt sỹ và điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh Lai Châu giao hàng năm.

V. QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

1. Vị trí và chức năng

a) Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Lai Châu là một đơn vị sự nghiệp công lập nhân đạo, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu được thành lập nhằm mục đích vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại tỉnh, trong nước và ngoài nước, viện trợ quốc tế, để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Lai Châu. Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh hoạt động vì mục đích xã hội nhân đạo, phi lợi nhuận, Quỹ được tích lũy và phát triển nguồn vốn.

b) Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Lai Châu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế hoạt động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, về chuyên môn, nghiệp vụ của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Khai thác mọi khả năng tài chính trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn cho Quỹ hàng năm.

b) Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Quỹ để báo cáo Hội đồng Bảo trợ Quỹ tỉnh. Phối hợp với phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em tham mưu cho lãnh đạo sở xây dựng kế hoạch tổ chức khám, sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh.

c) Quản lý sử dụng nguồn tài chính của Quỹ đùng theo quy định của Nhà nước, đúng mục đích, có hiệu quả.

d) Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Lai Châu được dùng tiền nhàn lỗi của Quỹ gửi tiết kiệm hoặc mua trái phiếu kho khạc, trái phiếu Nhà Nước, nhằm bảo tồn và tăng trưởng Quỹ để phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh.

 đ) Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Lai Châu được phép mở 01 tài khoản tại ngân hàng, chủ tài khoản là giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em.

e) Hoạt động tài chính của Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định hiện hành.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Lãnh đạo Quỹ: gồm 01 Giám đốc Quỹ bố trí kiêm nhiệm

b) Các bộ phận giúp việc gồm:

- 01 chuyên viên phụ trách việc cấp phát học bổng, phụ trách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận và cấp phát hàng viện trợ; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- 01 kế toán theo dõi nguồn chi thường xuyên; nguồn kinh phí vận động, ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

c) Biên Chế

Biên chế của Quỹ Bảo trợ xã hội tỉnh có 02 biên chế nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh Lai Châu giao hàng năm. Việc bố trí cán bộ, việc chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức nhà nước quy định./.

Tin liên quan

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ (30/06/2019 10:34:05 CH)

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI(06/10/2014 9:38:09 SA)

264 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...