Trang chủ Tin tức sự kiện

Hội nghị Trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác Lao động Người có công và xã hội toàn tỉnh năm 2020
(Ngày đăng :01/01/2020 12:00:00 SA)

Sáng ngày 31/12/2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 với 8 điểm cầu kết nối các huyện và thành phố do đồng chí Lê Văn Thăng – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm Sở Lao động - TBXH đã Chủ động nghiên cứu, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các chính sách Lao động - Người có công và Xã hội trên địa bàn tỉnh (Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Tham mưu HĐND tỉnh ban Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 23/7/2019 quy định mức chi quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh và hệ thống các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện,... Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh đột xuất từ cấp cơ sở về các lĩnh vực: xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, người có công, cai nghiện ma túy, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, điều tra tai nạn lao động nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động và người dân. Theo dõi sát sao tình hình thiếu đói giáp hạt, thiệt hại do thiên tai gây ra báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố kịp thời hỗ trợ đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bám sát theo Chương trình công tác năm 2019 của Sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chính vì vậy mà các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: tỷ lệ hộ nghèo  giảm 4,86% (riêng các huyện nghèo giảm 5,30%), đạt 143,7 %, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 24,98% xuống còn 20,12%; đào tạo nghề 6.600 người, đạt 104,76% giải quyết việc làm cho 7.360 đạt 101,5%, xuất khẩu lao động được 114 người đạt 114%, cai nghiện ma túy cho 183/150 lượt đối tượng đạt 122% kế hoạch; đời sống vật chất tinh thần của người có công với cách mạng được cải thiện và ngày càng nâng cao; công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm được đẩy mạnh; các chính sách đối với người lao động được đảm bảo, thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp hầu hết là cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng; chính sách bảo hiểm xã hội được được đẩy mạnh triển khai; công tác bảo trợ xã hội, cứu trợ đột xuất được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em được chú trọng, quan tâm,… góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội.

Năm 2020 dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tuy có nhiều chuyển biến tích cực xong vẫn còn không ít những khó khăn thách thức, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngành LĐTB&XH tỉnh đề ra 6 nhóm chỉ tiêu và 7 nhóm giải pháp để thực hiện:

  1. nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm Giải quyết việc làm mới cho 7.380 lao động, trong đó: xuất khẩu lao động 130 người. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị được duy trì ở mức 2,7%; 2. Đào tạo nghề cho 6.500 lao động (trong đó: đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 500 người, đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 6.000 người). Tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật đạt 50,7% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong từng lĩnh vực đến cuối năm 2020: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 57,42%; Công nghiệp - xây dựng: 8,08%; Dịch vụ: 34,5%; 3. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,5% (riêng các huyện nghèo giảm 5,09%); 4. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho 5.000 lượt người và 120 doanh nghiệp; 100 doanh nghiệp trên địa bàn được phổ biến thông tin phù hợp về an toàn lao động;5. Duy trì 86 xã phường phù hợp với trẻ em, công nhận mới 4 xã phường đạt chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em; nâng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc từ 70% năm 2019 lên 72% vào cuối năm 2020;6. Cai nghiện ma túy cho 220 lượt người trong đó: cai tập trung tại trung tâm 70 người, cai tự nguyện 50 người và cai tại cộng đồng (Trại tạm giam Công an tỉnh) 100 người. Duy trì 31 xã phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
  2.  Nhóm giải pháp như: bám sát sự chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, HĐND, UBDN tỉnh của Bộ Lao động - TBXH; Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành đảm bảo sâu sát, cụ thể và hiệu quả; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố, các đơn vị nhất là thực hiện các Chương trình, dự án, đề án thuộc ngành quản lý; Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động người có công và xã hội; Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể, huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội;Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016- 2020; Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và các đơn vị thuộc ngành;Thường xuyên sơ, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Đề án, các lĩnh vực công tác của ngành, rút kinh nghiệm, kịp thời tham mưu đề xuất cơ chế chính sách phù hợp, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu tham gia ý kiến vào các vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo, cai nghiện, đào tạo nghề theo Đề án 1959, tăng cường năng lực cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong công tác thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm, phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thăng – Giám đốc Sở Lao động - TBXH đề nghị, toàn ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đề xuất, tham mưu lãnh đạo tỉnh các giải pháp giảm nghèo bền vững trên cơ sở tạo việc làm ổn định cho người dân; thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi, đồng thời tiếp tục duy trì đa dạng hóa các hình thức cai nghiện ma túy… Từ giờ đến tết Nguyên đán, Phòng Lao động các huyện, thành phố quan tâm, chú trọng công tác chăm lo người có công, có hoàn cảnh khó khăn để gia đình nào cũng có tết đầm ấm, sum vầy.

Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân trong thắng lợi chung của ngành, Sở Lao động - TBXH đã tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 39 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2019./.

Tin liên quan

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021(14/01/2021 5:04:54 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác lao động, gười có công và xã hội năm 2021(14/01/2021 9:33:49 CH)

Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Học tập quán triệt triển khai Nghị Quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025(31/12/2020 4:28:02 CH)

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2020(11/11/2020 4:24:48 CH)

Hội chợ việc làm lần thứ II năm 2020(06/11/2020 9:59:15 SA)

115 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...