Trang chủ Tin tức sự kiện

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác lao động, gười có công và xã hội năm 2021
(Ngày đăng :14/01/2021 12:00:00 SA)

Sáng ngày 13/01/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 với 8 điểm cầu kết nối các huyện và thành phố do đồng chí Đèo Văn Thương - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Năm 2020 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trên toàn tỉnh, đặc biệt là các đối tượng là người nghèo, bảo trợ xã hội, các doanh nghiệp, người lao động, kinh doanh tự do...song Sở đã bám sát theo Chương trình công tác năm 2020 của Bộ của Sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chính vì vậy mà các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra như giải quyết việc làm 117,78%; Đào tạo nghề đạt 106,8% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo đạt 103,7%( tỷ lệ hộ nghèo còn 16, 33%); cai nghiện ma túy 101,3% kế hoạch giao bước đầu thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện, kết quả đạt được khá tốt, tiếp tục nhân rộng và phát triển trong thời gian tới; Công tác bảo trợ xã hội, người có công khá kịp thời, việc thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng đảm bảo theo quy định Nhà nước, làm tốt công tác rà soát và hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Công tác trẻ em được thực hiện khá toàn diện, các chương trình dự án và mô hình chăm sóc trẻ em tại cộng đồng thực hiện hiệu quả, giảm tình trạng thương tích ở trẻ em, tỷ lệ xã phường phù hợp với trẻ em được nâng lên; Công tác bình đằng giới được quan tâm chú trọng, các chỉ tiêu của chiến lược quốc gia bình đẳng giới cơ bản đạt và vượt kế hoạch, mô hình và dự án bình đẳng giới được thực hiện khá hiệu quả. Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra được nâng cao do đó tình trạng mất an toàn lao động tại các doanh nghiệp giảm rõ rệt so với những năm trước.

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ đúng đối tượng, đúng chính sách quy định. Kết quả: UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã phê duyệt: 158.412 đối tượng, kinh phí: 126.558,4 triệu đồng. Tính đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ: 156.588 đối tượng, kinh phí đã chi trả: 125.215,75 triệu đồng. Các nhóm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, người lao động đã chi trả đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế khó khăn: Giảm nghèo chưa thật bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung cả nước, chưa bảo đảm được mức sống tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về nhà ở, sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh...theo tiêu chí nghèo đa chiều; Công tác đào tạo nghề chất lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; Việc tuân thủ pháp luật về lao động của nhiều doanh nghiệp chưa thực sự được quan tâm; công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động đạt tỷ lệ thấp, nhiều người lao động chưa được huấn luyện nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; Việc trốn đóng, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của một số đơn vị sử dụng lao động chậm được khắc phục; Công tác quản lý lao động đi làm việc qua biên giới chưa chặt chẽ, việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập cho người lao động chưa tương xứng với tiềm năng lao động của tỉnh (chỉ tiêu về số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng 40% kế hoạch); Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc chưa cao; Vẫn còn tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước; Việc triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid19 còn hạn chế, một số huyện còn nhầm đối tượng phải thu hồi kinh phí hỗ trợ theo quy định...

 Năm 2021 dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tuy có nhiều chuyển biến tích cực xong vẫn còn không ít những khó khăn thách thức, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngành LĐTB&XH tỉnh đề ra 5 chỉ tiêu và 7 giải pháp để thực hiện:

  1. 05 chỉ tiêu: (1) Giải quyết việc làm mới cho 7.650 lao động, trong đó: Xuất khẩu lao động 140 người. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị được duy trì ở mức 2,7%; (2) Đào tạo nghề cho 8.000 lao động (trong đó: đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 530 người, đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 7.470 người). Tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật đạt 53,4% vào cuối năm 2021. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong từng lĩnh vực đến cuối năm 2021: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 57,42%; Công nghiệp - xây dựng: 8,08%; Dịch vụ: 34,5%; (3) Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,0% (riêng các huyện nghèo giảm 4,32%); (4) Duy trì 86 xã phường phù hợp với trẻ em; nâng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc từ 72% năm 2020 lên 73% vào cuối năm 2021; (5) Cai nghiện ma túy cho 220 lượt người trong đó: Cai nghiện tại Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh 120 người, cai tại Trại giam Công an tỉnh 100 đối tượng. Duy trì 33 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.
  2.  7 giải pháp: (1) Tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương của tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch hành động, phân công rõ đến từng việc, từng cá nhân thực hiện; quy định cụ thể thời gian, tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; (2) Đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành đảm bảo sâu sát, cụ thể và hiệu quả; đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đạo đức, tinh thần tận tuỵ với công việc; đổi mới lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật và chỉ đạo của cấp trên; (3) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt là việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhóm đối tượng thuộc ngành quản lý, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định của pháp luật; (4); Tăng cường và đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, việc làm, người có công, phòng chống ma túy, chăm sóc bảo vệ trẻ em đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tập trung vào pháp luật, các chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục mới ban hành; phổ biến, hướng dẫn, nhân rộng những mô hình hiệu quả, bền vững, những kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai nhiệm vụ của ngành; (5) Đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể, huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội; (6) Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025; tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và các đơn vị thuộc ngành; (7) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Đề án, các lĩnh vực công tác của ngành, rút kinh nghiệm, kịp thời tham mưu đề xuất cơ chế chính sách phù hợp, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu tham luận về các vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo, cai nghiện, đào tạo nghề theo Đề án 1959, tăng cường năng lực cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong công tác thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm, phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh; một số huyện đề xuất nâng chỉ tiêu cai nghiện ma túy tự nguyện do nhu cầu của huyện còn nhiều, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động năng lực còn hạn chế có tình trạng lạm thu của người lao động,...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đèo Văn Thương – Giám đốc Sở Lao động - TBXH đề nghị, toàn ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đề xuất, tham mưu lãnh đạo tỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tạo việc làm ổn định cho người dân; thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi, đồng thời đẩy mạnh hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện,...Từ nay đến tết Nguyên đán, Phòng Lao động các huyện, thành phố quan tâm, chú trọng công tác chăm lo gia đình người có công, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo để gia đình nào cũng có tết đầm ấm, sum vầy./.

 

 

Tin liên quan

Công đoàn cơ sở phát động hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Hưởng ứng Tuần lễ Áo dài (03/03/2021 5:01:54 CH)

Công đoàn Bộ phận Văn phòng Sở Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" năm 2021(02/03/2021 2:32:29 CH)

TL họp Giao ban tháng 02/2021(24/02/2021 7:25:44 SA)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021(14/01/2021 5:04:54 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác lao động, gười có công và xã hội năm 2021(14/01/2021 9:33:49 CH)

170 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...