Trang chủ Tin tức sự kiện

Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
(Ngày đăng :29/06/2020 12:00:00 SA)

Ngày 19/6/2020 Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CHCH) tỉnh Lai Châu do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất công tác Cải cách hành chính năm 2020 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, đổi mới lề lối, phương pháp làm việc làm việc của Sở trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, nổi bật:

Đã chủ động, bám sát các văn bản của ngành, của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ để xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành năm 2020: kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 số 1132/KH-SLĐTBXH ngày 27/9/2019, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP số 311/KH-SLĐTBXH ngày 11/3/2020, kế hoạch tuyên truyền số 40/KH-SLĐTBXH ngày 08/01/2020, kế hoạch kiểm tra số 374/KH-SLĐTBXH ngày 24/3/2020, công văn hướng dẫn thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020...Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Việc quán triệt được thực hiện thông qua các cuộc họp cơ quan, tổng kết cuối năm, văn bản đôn đốc thực hiện.

Sở đã tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, tuyên truyền quy định về TTHC có liên quan đến người dân, tổ chức, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hình thức tuyên truyền tập trung qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, trên Trang thông tin điện tử của Sở và trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC. Trang thông tin của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đăng tải các tin bài tuyên truyền kết quả hoạt động của sở nói chung và tuyên truyền công tác cải cách hành chính nói riêng. Tính đến thời điểm kiểm tra, Sở đã hoàn thành 50% kế hoạch tuyên truyền.

Trên cơ sở Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh Lai Châu năm 2020, Sở đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện số 326/KH-SLĐTBXH ngày 16/3/2020 trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị nhằm đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm của từng phòng, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, thực thi công vụ.

Chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trình UBND tỉnh quyết định sáp nhập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Năm 2020, Sở đã hoàn thiện đề án sáp nhập các phòng chuyên môn trình UBND tỉnh quyết định, giảm 03 phòng (Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 14/5/2020), cụ thể:

- Sáp nhập Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Phòng Chính sách Lao động - Việc làm thành Phòng Quản lý lao động - Giáo dục nghề nghiệp.

- Sáp nhập Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội thành phòng Phòng chống tệ nạn xã hội - Bảo vệ trẻ em.

- Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng thành Văn phòng.

Trên cơ sở Quyết định giao biên chế của UBND tỉnh, Sở Lao động TB &XH đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế đơn vị sự nghiệp năm 2020 cho các phòng, đơn vị trực thuộc.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Trong 06 tháng đầu năm, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở, trong đó: Ban hành mới 06 TTHC; sửa đổi, bổ sung 05 TTHC, bãi bỏ 01 TTHC.

Các TTHC được Sở cập nhật, công khai kịp thời đúng quy định tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở. Đã tiếp nhận và giải quyết 388 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết và trả đúng hạn 364 hồ sơ, còn 24 hồ sơ trong hạn đang được Sở thẩm định, giải quyết.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hộp thư công vụ tỉnh, trang thông tin điện tử, sử dụng chữ ký số để ban hành văn bản điện tử, các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành như: phần mềm bảo trợ người có công, phần mềm cung cầu lao động...

Đoàn công tác cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC của Sở:

Việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong 06 tháng đầu năm của sở còn có nhiệm vụ quá hạn (Sở được giao 48 nhiệm vụ, đã thực hiện 41 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ quá hạn, 07 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn).

Chưa ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 22-QĐ/TU ngày 22/11/2019 của Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 Chưa kịp thời tham mưu sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của sở (quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016) sau khi có thay đổi tổ chức bộ máy của Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú và các phòng chuyên môn.

Chưa kịp thời sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của các phòng chuyên môn theo Quyết định sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội của UBND tỉnh (số 549/QĐ-UBND ngày 14/5/2020).

Cơ cấu lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở chưa đảm bảo tính hợp lý theo hướng dẫn chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đối với cấp tỉnh và Công văn số 747-CV/TU ngày 19/11/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu về hướng dẫn số lượng cấp phó trong tổ chức bộ máy (số lượng lãnh đạo, quản lý của các tổ chức phải ít hơn so với số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý), cụ thể:

 - Phòng Bảo trợ xã hội - Người có công: Tổng số biên chế có mặt là 5, trong đó: 01 trưởng, 02 phó; Phòng Giáo dục nghề nghiệp: Tổng số biên chế có mặt là 3, trong đó: 01 trưởng, 01 phó; Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tổng số biên chế có mặt là 3, trong đó: 01 trưởng, 01 phó; Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em: Tổng số biên chế có mặt là 3, trong đó: 01 trưởng, 01 phó; Thanh tra Sở: Tổng số biên chế có mặt là 3, trong đó: 01 trưởng, 01 phó.

  - Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn một số hạn chế như:

  -  Chưa chủ động tham mưu danh mục TTHC không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Trung tâm phục vụ hành chính công) trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tỷ lệ văn bản điện tử có ký số trên tổng số văn bản đi điện tử, 6 tháng đầu năm, đạt 88% (1061 văn bản điện tử đi có ký số/1203 văn bản đi điện tử) (Theo quy định tại công văn 1677/UBND - KSTT tỷ lệ này phải đạt 100%), Tỷ lệ thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) thấp.

Kết luận buổi làm việc Đoàn kiểm tra kiến nghị với Sở một số nội dung sau:

1. Sớm ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 22-QĐ/TU ngày 22/11/2019 của Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 2. Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị và cấp phòng trực thuộc theo hướng dẫn chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và Công văn số 747-CV/TU ngày 19/11/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu về số lượng cấp phó trong tổ chức bộ máy, cụ thể:

- Trường hợp chưa có quy định về số lượng lãnh đạo, quản lý của cấp phòng trực thuộc thì việc bố trí cơ cấu lãnh đạo phải đảm bảo số lượng lãnh đạo, quản lý vẫn phải ít hơn so với số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Trường hợp đã có quy định về số lượng lãnh đạo, quản lý của cấp phòng trực thuộc tại các Thông tư thì số lượng lãnh đạo quản lý thực hiện theo quy định nhưng vẫn phải ít hơn so với số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Đối với các cơ quan, đơn vị và cấp phòng trực thuộc trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị và tổ chức trực thuộc do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất.

 3. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn theo Quyết định sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội của UBND tỉnh (số 549/QĐ-UBND ngày 14/5/2020).

 4. Sớm hoàn thiện các quy trình, thủ tục để trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của sở (quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016) sau khi có thay đổi tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

 5. Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để tiếp nhận/trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đảm bảo gửi nhận văn bản điện tử theo đúng quy định của tỉnh.

 

 

Tin liên quan

Điều động và Bổ nhiệm Phó GĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu(14/05/2021 9:34:35 SA)

Bàn giao công trình mở rộng, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội (20/04/2021 10:35:32 SA)

Chương trình chia sẻ Hương vị yêu thương(16/04/2021 2:38:01 CH)

Trung tâm Đón tiếp thân nhân liệt sĩ và Điều dưỡng Người có công tổ chức điều dưỡng đợt I năm 2021(14/04/2021 8:14:33 SA)

Lấy người nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân sinh sống trên địa bàn lõi nghèo làm trung tâm(25/03/2021 10:01:57 CH)

187 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...