Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
(Ngày đăng :06/10/2014 9:40:36 SA)

 

 
                       TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
 
LÃNH ĐẠO SỞ 
STT
  Họ và Tên

 Chức Vụ

 Liên hệ

 

 

 

 

1

 

Đ/c: Đèo Văn Thương

 

Giám đốc


 

CQ: 0213.3876.511

 

 

 

 

 

Đ/c: Nùng Văn Nim

 

 

 
 Phó Giám đốc  

 

 

 ĐT Cơ quan: 0213.3601 028

 

 

 

 

 

3

 

Đ/c: Lương Thị Tuyến

 

 
  Phó Giám đốc Sở,
Kiêm giám đốc Quỹ BTTE
.

 

 
CQ: 0213.3875 556

 

 

 

 

4

 

Đ/c: Trần Đỗ Công

Phó Giám đốc

 

 CQ 0213.3 876 508

 

 
 
TÓM TẮT PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO SỞ
 
1. Đồng chí Lê Văn Thăng
 Chịu trách nhiệm trước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và pháp luật nhà nước về hoạt động chung của ngành, lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

- Thực hiện việc giữ mối liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố, các sở ngành và các đơn vị liên quan.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực:

+ Công tác Thanh tra; công tác Kế hoạch - Tài chính;

+ Công tác Tổ chức, cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Chỉ đạo chung các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thuộc phạm vị ngành quản lý;

+ Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương toàn ngành;

 + Chủ tài khoản nguồn kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công; nguồn kinh phí các chương trình Quốc gia, Mục tiêu quốc gia; nguồn kinh phí chi thường xuyên Văn phòng Sở.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở. Phụ trách nhiệm vụ về công tác Lao động - Người có công và xã hội các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn.

- Là thành viên các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng tỉnh:

Phó Ban chỉ đạo (BCĐ) Xóa đói giảm nghèo và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ; Phó ban chỉ đạo Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Phó ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Phó BCĐ thực hiện Quyết định 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Phó trưởng ban Thường trực Ban công tác người cao tuổi; Phó trưởng ban Thường trực Ban điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh; Phó trưởng ban Thường trực Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Phó trưởng ban Thường trực Hội đồng Trọng tài lao động, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động; Phó trưởng ban Thường trực Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội; Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Ủy viên BCĐ phòng không nhân dân; Ủy viên BCĐ Ban An toàn giao thông tỉnh; thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Lai Châu.

2. Đồng chí Nùng Văn Nim

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực:

+ Công tác Phòng chống tệ nạn xã hội;

+ Công tác Việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Công tác Lao động, tiền lương, Bảo hiểm xã hội;

+ Công tác An toàn vệ sinh lao động;

+ Chủ tài khoản ủy quyền các nguồn kinh phí chương trình Quốc gia, mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ Phòng Chính sách lao động việc làm; Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trung tâm Điều trị Cai nghiện bắt buộc tỉnh. Phụ trách nhiệm vụ về công tác Lao động - Người có công và Xã hội các huyện: Tân Uyên, Than Uyên.

Giúp Giám đốc chỉ đạo và thực hiện các chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hội đồng Trọng tài lao động; Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cấp tỉnh.

- Là thành viên Ban Chỉ đạo và Hội đồng tỉnh:

BCĐ thực hiện Đề án 1133 của Chính phủ; BCĐ xây dựng nông thôn mới; BCĐ Cổ phần hóa doanh nghiệp; BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự tỉnh; BCĐ chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Ban chỉ đạo Biên giới Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

  3. Đồng chí Lương Thị Tuyến

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực:

+ Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em;

+ Công tác Giáo dục nghề nghiệp;

+ Công tác Bình đẳng giới; công tác Cải cách hành chính; công tác Pháp chế;

+ Công tác xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

+ Chủ tài khoản ủy quyền các nguồn kinh phí chương trình Quốc gia, mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; nguồn kinh phí chi thường xuyên Văn phòng Sở.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Phòng Dạy nghề; Văn phòng Sở; Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú; Quỹ Bảo trợ trẻ em. Phụ trách nhiệm vụ về công tác Lao động - Người có công và xã hội huyện Tam Đường và Thành phố Lai Châu.

- Giúp giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ Phó Ban Chỉ đạo Đề án 1956; BCĐ Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Ban điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em; Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

- Là thành viên của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh: BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; BCĐ phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ tỉnh; Hội đồng tuyển sinh cấp tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

4. Đồng chí Trần Đỗ Công

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực:

+ Công tác Bảo trợ xã hội;

+ Công tác Xóa đói giảm nghèo;

+ Công tác Người có công;

+ Công tác xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;

+ Chủ tài khoản ủy quyền các nguồn kinh phí chương trình Quốc gia, mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ Phòng Bảo trợ xã hội - Người có công; Trung tâm Đón tiếp Thân nhân liệt sĩ và Điều dưỡng Người có công với cách mạng. Phụ trách nhiệm vụ về công tác Lao động - Người có công và xã hội các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ.

- Giúp việc cho giám đốc Sở chỉ đạo và thực hiện các chương trình hoạt động của các Ban Chỉ đạo: BCĐ Xóa đói giảm nghèo và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ; Ban chỉ đạo Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; BCĐ người cao tuổi.

- Là thành viên của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh như: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh; BCĐ Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

 

 I. VĂN PHÒNG SỞ (Fax: 0213.3876.842)

 1

Đ/c: Trần Văn Hùng

Chánh văn phòng

 ĐT cơ quan: 0213.3798 456

ĐT di động: 0966 939 900

2

Đ/c: Lưu Thị Nga

Phó Chánh văn phòng 

 ĐT cơ quan: 0213.3876.509

ĐT di động: 0123 696 6552

 

  II. THANH TRA SỞ: 0213.3876.837

 1

Đ/c: Phạm Văn Hảo

Chánh thanh tra

Di động: 0983 260 107

Đ/c Nguyễn Thành Dương

Phó Chánh thanh tra

Di động: 0915 450 336

 

 

 III. PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH: 0213.3876.838

1

Đ/c: Lê Thị Thanh Thủy

Trưởng phòng, điện thoại di động: 0988 979 856

 2

Đ/c: Hoàng T. Thu Hoài

Phó trưởng phòng, điện thoại di động: 0975 649 008

 

 

IV. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI NGƯỜI CÓ CÔNG: 0213.3876.836

 1

Đ/c: Nguyên Quang Xuân

  Trưởng phòng, Điện thoại DĐ: 0915 484 745

2

Đ/c: Phạm Thị Thu Hiền

Phó trưởng phòng, Điện thoại DĐ: 0988 618 635

3

Đ/c: Nguyễn Duy Đoàn

Phó trưởng phòng, Điện thoại DĐ: 0966 263 086

 

 

V. PHÒNG DẠY NGHỀ: 0213.3791.236

1

 Đ/c: Nguyễn Văn Tích

 Trưởng Phòng, Điện thoại DĐ: 0912 741 552

 2

Đ/c: Nguyễn Văn Hiếu

Phó trưởng phòng, Điện thoại DĐ: 0917 301 855

 

 VI. PHÒNG CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

 Điện thoại: 0213.3877 002

 1

  Đ/c: Phùng Thanh Hùng

 Trưởng phòng, Điện thoại DĐ: 0917 686 637

 

2

 Đ/c: 

Phó trưởng phòng, Điện thoại DĐ: 

 

VII. PHÒNG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI: 0213.3876.843
1

 

  Trưởng phòng     

 Điện thoại DĐ:                       

Đ/c Tạ Duy Anh

Phó trưởng phòng

Điện thoại DĐ: 0976 741 698

 

 

 

VIII. PHÒNG BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM: 0213.791 935

 1

Đ/c: Nguyễn Ngọc Hải

Trưởng Phòng, Điện thoại DĐ: 0984 257 008

2

Đ/c: Nguyễn T.Thanh Hải

Phó Trưởng phòng, Điện thoại DĐ: 0912 219 225

 

III. Các đơn vị sự nghiệp:
  1. Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú: 0213.3878 524

           - Đ/c: Đoàn Đình Phương –  Hiệu Trưởng

           - Đ/c:Nguyễn Thị Quỳnh – Phó Hiệu Trưởng

           - Đ/c:Bùi Khắc Hòa – Phó Hiệu Trưởng

        2. Trung tâm Bảo trợ xã hội: 0213.3876.209

          - Đ/c: Hoàng Gia Long – Giám đốc 

          - Đ/c: Lương Thị Lập   – Phó Giám đốc

3. Trung tâmDịch vụ việc làm: 0213.3791.148

          - Đ/c: Nguyễn Văn Tấn – Giám đốc 

          - Đ/c: Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc
 
          - Đ/c: Nguyễn Quý Chinh - Phó Giám đốc

4. Trung tâm đón tiếp thân liệt sĩ và điều dưỡng người có công với cách mạng:Điện Thoại: 0213.3792.078

          - Đ/c: Vũ Văn Long – Q. Giám đốc

         - Đ/c: Trịnh Thị Việt - Phó giám đốc

5. Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc: 0213.3 878 110

          - Đ/c: Mai Văn Tùng – Giám đốc


          - Đ/c: Trinh Văn Kiên - Phó Giám đốc

          - Đ/c: Trần Hoài An - Phó Giám đốc

6. Quỹ Bảo trợ trẻ em: 0213. 3790 621

          - Đ/c: Lương Thị Tuyến – Giám đốc

     

 
 
 
 

 

Tin liên quan

TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI(06/10/2014 9:40:36 SA)

167 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...