Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 1022/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công, lao động, việc làm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2 18/07/2023
2 Số 1003/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 1 12/07/2023
3 Số 974/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 Quyết định phê duyệt P/a đơn giản hóa TTHC 10/07/2023
4 Số 565/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/5/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 136/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/4/2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn 8 15/05/2023
5 Số 468/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 Về việc công bố Dnah mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao đông - TB&XH tỉnh Lai Châu 05/05/2023
6 Số 648/QĐ-UBND ngày 5/5/2023 Quyết định công bố Danh mục TTHC bãi bỏ lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở 2 05/05/2023
7 Số 118/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 Về việc Thành lập Tổ công tác đưa người lao đông tỉnh Lai Châu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 28 27/01/2023
8 Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 Quyết định công bố Danh mục thủ tục chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 11 08/12/2022
9 QĐ số 825/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 17 11/07/2022
10 Số 13/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoan 2021-2025 18 28/06/2022
11 Số 682/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC ban hành mới; TTHC bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH 6 24/06/2022
12 QĐ số 493/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 17 29/04/2022
13 QĐ số 434/SLĐTBXH ngày 19/4/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ 29 19/04/2022
14 Số 426/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý và bổ nhiệm công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 20 18/04/2022
15 Số 13/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 20 15/04/2022

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...