Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Quyết định số 763/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước SỞ Lao động - TBXH tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 53 11/12/2015
2 Hướng dẫn số 83/HD-ĐU Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm cấp ủy, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2015 95 04/12/2015
3 Công văn số 186/SLĐTBXH-VP Triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND này 11/11/2015 về tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 26 27/11/2015
4 Quyết định số 741/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/11/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước Sở Lao động - TBXH Lai Châu 19 27/11/2015
5 Số 1183/SLĐTBXH-LĐVL Phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc Theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg 31 26/11/2015
6 Số:109/GM-UBND ngày 18/11/2015 Giấy mời dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 02 và chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 20 18/11/2015
7 Công văn số: 1144/SLĐTBXH-VP Kê khai tài sản thu nhập năm 2015 49 13/11/2015
8 số:1512/KH-UBND Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 135 02/10/2015
9 Số 1484/UBND-VX Về việc triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 31 28/09/2015
10 Thông báo Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 7
11 Công văn số 1175/SLĐTBXH-VP Báo cáo Kết quả công tác Lao động - TB&XH năm 2015, xây dựng phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 62
12 Hướng dẫn số 1204/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn Kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo và đánh giá công chức, viên chức năm 2015 49
13 Hướng dẫn số 1204/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo và đánh giá công chức viên chức năm 2015 386
14 Kế hoạch số 76/KH-SLĐTBXH Kế hoạch + Tài liệu Hội nghị tổng kết trực tuyến ngày 14h00' ngày 22.01.2016 21
15 Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 22.01.2016 Kế hoạch + Tài liệu Hội nghị trực tuyến 14h00' ngày 22.01.2016 20

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...