Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 21 Thảo luận ngân sách 2017 154 21/10/2016
2 số 1077/LĐTBXH - VP ngày 20/10/2016 v/v kê khai tài sản thu nhập năm 2016 152 20/10/2016
3 số 1054/SLĐTBXH-VP ngày 17/10/2016 v/v triển khai nâng lương đợt 2 năm 2016 97 17/10/2016
4 số 90-CV/DUK ngày 17/10/2016 v/v họp hội nghị giao ban 25 17/10/2016
5 số 49-CV/ĐU ngày 13/10/2016 v/v phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3 khóa XII 42 13/10/2016
6 số 805/STC-NS ngày 12/10/2016 Tham gia ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết của HĐND 41 12/10/2016
7 số 1978/KH-UBND ngày 06/10/2016 Triển khai giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh 13 06/10/2016
8 số 1022/SLĐTBXH - VP ngày 06/10/2016 v/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của sở lao động 630 06/10/2016
9 số 1017/GM-SLĐTBXH ngày 05/10/2016 giấy mời dự hội nghị sơ kết 9 tháng ban chỉ đạo 1956 64 05/10/2016
10 Giấy mời số 1017/GM-BCĐ ngày 05/10/2016 Sơ kết 9 tháng đầu năm Công tác Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 35 05/10/2016
11 số 1021/SLĐTBXH - PCTNXH ngày 05/10/2016 v/v hướng dẫn lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo nghị định 136 33 05/10/2016
12 số 1008/SLĐTBXH - VP ngày 03/10/2016 v/v rà soát thời hạn bổ nhiệm của công chức, viên chức quản lý năm 2017 50 03/10/2016
13 số 989/KH-SLĐTBXH ngày 27/9/2016 kế hoach ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017 54 27/09/2016
14 số 975/SLĐTBXH - VP ngày 26/9/2016 v/v tham gia dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các phòng chuyên môn 55 26/09/2016
15 số 964/GM - SLĐTBXH ngayd 22/9/2016 giấy mời 63 22/09/2016

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...