Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 QĐ số 825/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 10 11/07/2022
2 Số 13/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoan 2021-2025 7 28/06/2022
3 Số 682/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC ban hành mới; TTHC bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH 4 24/06/2022
4 QĐ số 493/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 12 29/04/2022
5 QĐ số 434/SLĐTBXH ngày 19/4/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ 21 19/04/2022
6 Số 426/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý và bổ nhiệm công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 14 18/04/2022
7 Số 13/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 13 15/04/2022
8 Số 426/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH 2 08/04/2022
9 Số 06/2022/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 29/03/2022
10 Số 235/QĐ-SLĐTBXH Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15 01/03/2022
11 Số 223/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 3 15/02/2022
12 Số 217/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH 4 14/02/2022
13 Số 02/2022/QĐ-UBND Quyết định Quy định về hình thức chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua tổ chức dịch vụ chi trả và mức chi phí chi trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả 6 14/02/2022
14 Số 85/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Lai Châu 3 25/01/2022
15 Số 1703/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiệm một số chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 5 16/12/2021
109 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...