Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 QĐ số 493/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 5 29/04/2022
2 QĐ số 434/SLĐTBXH ngày 19/4/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ 7 19/04/2022
3 Số 426/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý và bổ nhiệm công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 5 18/04/2022
4 Số 13/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 2 15/04/2022
5 Số 06/2022/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu 29/03/2022
6 Số 235/QĐ-SLĐTBXH Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2 01/03/2022
7 Số 02/2022/QĐ-UBND Quyết định Quy định về hình thức chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua tổ chức dịch vụ chi trả và mức chi phí chi trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả 14/02/2022
8 Số 1703/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiệm một số chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 4 16/12/2021
9 Số 858/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 30/08/2021
10 Số 859/QĐ-SLĐTBXH QĐ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 87 30/07/2021
11 Số 958/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 2 26/07/2021
12 Số 786/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội 5 01/07/2021
13 BC giao ban tháng 5 31 26/05/2021
14 QĐ số 320/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/3/2021 QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 181 19/03/2021
15 QĐ số 51/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/01/2021 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Sở Lao động - TBXH 30 19/01/2021

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...