Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1344/ ngày 24/11/2017 HD xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án từ năm 2014 trở về trước không đủ hồ sơ quyết toán 19 24/11/2017
2 1346/Ngày 24/11/2017 Cung cấp tài liệu, tin tức họat động lên trang thông tin điện tử của sở 15 24/11/2017
3 2173 / ngày 22/11/2017 Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, và người lao động 56 24/11/2017
4 2156 ngày 21/11/2017 KH triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 9 23/11/2017
5 2157/Ngày 21/11/2017 KH thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14- CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lánh đạo của Đẳng đối với công tác NCC với CM 13 23/11/2017
6 1338/ ngày 22/11/2017 BC kết quả công tác Lao động, NCC và Xã hội năm 2017, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 25 22/11/2017
7 Công văn số 1333 về việc đề xuất thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá trọng tâm năm 2018 8 21/11/2017
8 1422/ ngày 07/11/2017 QĐ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2017 9 16/11/2017
9 1421/ ngày 07/11/2017 QĐ ban hành thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Lao động - TBXH 9 16/11/2017
10 Công văn số 1310/SLĐTBXH - VP ngày 15/11/2017 BC kết quả thực hiện kiến nghị của Ban pháp chế HĐND tỉnh về tình hình sử dụng viên chức 11 15/11/2017
11 1274/ngày 19/10/2017 QĐ công bố TTHC ban hành mới, TTHC sửa đổi bổ sung, TTHC thay thế, TTHC bãi bỏ lĩnh vực Chính sách- Lao động - Việc làm 29 13/11/2017
12 1291/ngày 26/10/2017 QĐ công bố thủ tục hành chính ban hành mới: TTHC sửa đổi bổ sung, TTHC thay thế thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 18 06/11/2017
13 1123/ ngày 27/9/2017 QĐ công bố TTHC ban hành mới; TTHC sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực trẻ em 13 06/11/2017
14 Số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 30/10/2017
15 674 / QĐ-UBND ngày 30/6/2017 Quyết định quy định mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn 10 25/10/2017

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...